Notář JUDr. Jana Elšíková ukončila ke dni 31.12.2017 svou činnost a její dědickou agendu převzal nově jmenovaný notář.


Pro bližší informace viz. webové stránky Notářské komory České republiky

Obchodní korporace – obchodní společnosti

Zakládání společností s ručením omezeným (s.r.o.), akciových společností (a.s.), komanditních společností (k.s.), evropských společností (ES) či družstev.

Zajištění převodu či rozdělení podílu ve společnosti, změny zakladatelských listin společností – např. změna názvu firmy, sídla, předmětu podnikání společnosti včetně zápisu těchto změn do obchodního rejstříku.

Úprava zakladatelských dokumentů společností včetně jejich uvedení do souladu se zákonem o obchodních korporacích a podřízení zákonu o obchodních korporacích (tzv. OPT-IN).

Zvyšování základního kapitálu, přeměna či likvidace společnosti.

Zastupování v řízení před obchodním rejstříkem, v řízení před živnostenským úřadem a dalších řízeních.

Provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku tak, že klient odchází s novým výpisem bez nutnosti zahajovat řízení na návrh u rejstříkového soudu – služby naší notářské kanceláře jsou komplexní.

Nemovité věci - nemovitosti

Sepisování kupních, darovacích, směnných či zástavních smluv. V případě kupní smlouvy notář zajistí zaplacení kupní ceny notářskou úschovou.

Sepisování smluv o zřízení věcného břemene, výměnku, zákazu zcizení a zatížení, smluv o převodu práva stavby, o zřízení předkupního práva a dalších smluv dle nového občanského zákoníku.

Notářská úschova peněz a listin

Přijímání peněz do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu – např. závazku zaplatit kupní cenu za převáděné nemovitosti nebo ceny za převáděný podíl ve společnosti. O přijetí peněz či listin do úschovy notáře se sepisuje protokol, který potvrzuje přijetí peněz či listin do úschovy. Vklady peněz v bance jsou pojištěny a o jejich přijetí do úschovy je elektronicky informována Notářská komora České republiky – vaše peníze jsou v bezpečí.

Notář dále přijímá do úschovy listiny, zejména závěti, cenné papíry.

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Takto pohodlně zajistíte zaplacení dluhu či splnění jiného nároku (např. vyklizení objektu). Obsahem takovéhoto zápisu je svolení dlužníka tzv. osoby povinné k tomu, aby byl podle notářského zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Uvedená doložka o vykonatelnosti může být i obsahem kupní smlouvy – takto zajistíte řádné a včasné zaplacení kupní ceny za převáděné nemovitosti. Stejně tak notářský zápis o uznání dluhu rovněž může obsahovat svolení dlužníka k vykonatelnosti notářského zápisu.

Závěti, dovětky a další pořízení pro případ smrti

Sepisování závětí, dovětků, dědických smluv, prohlášení o vydědění, negativních závětí.

Sepis přikázání započtení na dědický podíl, smlouvy o zřeknutí se dědického práva

Sepis listin o zrušení pořízení pro případ smrti.

Veškeré listiny pro případ smrti jsou evidovány v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky – vaše pořízení pro případ smrti se neztratí.

Předmanželské (svatební) a manželské smlouvy

Sepisování předmanželských a manželských smluv. Smlouva je po sepsání zapsána do Evidence listin o manželském majetkovém režimu a na žádost i do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Je-li smlouva o manželském majetkovém režimu zapsána v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, manželé se ji mohou dovolat vůči třetím osobám, a to i když tyto obsah smlouvy neznají.


Takto je možné si odchylně od zákonného režimu společného jmění manželů:


 • zřídit režim odděleného jmění manželů (SJM nevznikne každý nabývá či pozbývá jmění samostatně),
 • zřídit režim vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství,
 • rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění v zákonném režimu.

Zastavení věcí, zástavní smlouvy, rejstřík zástav

Sepis zástavních smluv. Dle nového občanského zákoníku může být zástavou jakákoliv věc, se kterou je možné obchodovat. Zástavní smlouvou snadno zajistíte splnění pohledávky (dluhu). Díky zástavní smlouvě vznikne věřiteli oprávnění, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas. Zástavní právo se zapisuje do veřejných rejstříků (katastru nemovitostí, rejstříku zástav), a to podle druhu zástavy. Zástavou bývá nejčastěji nemovitost, movité věci (automobil, obráběcí stroj), hromadné věci (solární elektrárna) apod. Novinkou je možnost zřídit i zákaz dalšího zastavení věci.

Ústavy, nadace a nadační fondy

Sepis zakladatelských listin ústavů, nadací či nadačních fondů.

Zápis založených ústavů, nadací či nadačních fondů do veřejných rejstříků – od notáře odcházíte s výpisem z příslušného rejstříku bez nutnosti navštívit rejstříkový soud.

Společenství vlastníků jednotek (svj)

Právní pomoc při založení společenství vlastníků jednotek včetně návrhu vhodných stanov a dalších listin potřebných pro jeho vznik.

Sepis notářského zápisu o založení společenství vlastníků jednotek.

Přizpůsobení starých stanov již existujících společenství vlastníků jednotek novému občanskému zákoníku.

Sepis notářského zápisu o změně stanov společenství vlastníků jednotek.

Sepis notářského zápisu o volbě nových orgánů společenství vlastníků jednotek (předseda, výbor).

Zápis nových orgánů společenství vlastníků jednotek do Rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

Sepis notářského zápisu, kterým se osvědčuje, že je někdo naživu, předložení listiny apod.

Sepis notářského zápisu, kterým je osvědčeno prohlášení, webové stránky, slosování, či předložení movitých věcí.

Ověřování podpisů a listin

 • Ověřování podpisů (legalizace)
 • Ověřování listin (vidimace)
 • Ověřování podpisů a listin pro použití v zahraničí
 • Ověřování podpisů a listin na místě samém (nemocnice apod.)

Pozůstalostní řízení

Pozůstalostní řízení provádí jménem okresního soudu notář, který má postavení soudního komisaře.

V pozůstalostním řízení jde zejména o zjištění okruhu dědiců a rozsahu pozůstalosti – tj. jmění (majetku i dluhů) které zemřelý po sobě zanechal.

Do okruhu dědiců spadá ten, jemuž svědčí tzv. dědický titul, kterým je například závěť, dědická smlouva nebo zákonná dědická posloupnost (tzv. dědění ze zákona).

Okruh dědiců a rozsah pozůstalosti zjišťuje notář jako soudní komisař sám z úřední povinnosti.

Rozsah pozůstalosti se zjišťuje zpravidla na základě výpovědi dědiců, z úředních zpráv, dotazů na banky a jiné finanční instituce apod.

Na základě zákonné dědické posloupnosti se dědí v dědických třídách takto:

První třída dědiců

 1. V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.
 2. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

Druhá třída dědiců

 1. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
 2. Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

Třetí třída dědiců

 1. Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
 2. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

Čtvrtá třída dědiců

Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.

Pátá třída dědiců

 1. Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.
 2. Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

Šestá třída dědiců

 1. Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.
 2. Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

Řízení o pozůstalosti ve většině případů končí rozhodnutím soudu kterým soud s účinností ke dni vzniku dědického práva:

 1. potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici
 2. rozdělí pozůstalost mezi více dědiců podle nařízení zůstavitele a potvrdí podle rozdělení nabytí dědictví více dědici,
 3. rozdělí pozůstalost mezi více dědiců podle určení třetí osoby, kterou tím zůstavitel pověřil, ledaže by k takovému určení nepřihlédl, a potvrdí podle rozdělení nabytí dědictví více dědici,
 4. schválí dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti, která není v rozporu se zákonem, a potvrdí podle ní nabytí dědictví více dědici,
 5. rozdělí pozůstalost mezi více dědiců na jejich žádost, jsou-li pro to splněny zákonem stanovené předpoklady, a potvrdí podle rozdělení nabytí dědictví více dědici,
 6. potvrdí nabytí dědictví více dědicům podle dědických podílů, jejichž výše byla stanovena v souladu se zákonem dohodou dědiců, nedošlo-li k rozdělení pozůstalosti,
 7. potvrdí nabytí dědictví více dědicům podle dědických podílů ze zákona, nedošlo-li k rozdělení pozůstalosti a ani k dohodě dědiců o výši dědických podílů, nebo
 8. potvrdí, že dědictví připadlo státu, jestliže nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a že se na stát hledí, jako by byl zákonný dědic.

A nezapomeňte na staré pořekadlo „Neříkej, že někoho znáš, dokud jsi s ním nedědil!“

Vydávání výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a ostatní výpisů (czechpoint)

Notář vydává zejména následující výpisy:

 • Vydávání výpisu z katastru nemovitostí a katastrálních map.
 • Vydávání výpisu z katastru z obchodního rejstříku
 • Vydávání výpisu ze spolkového rejstříku
 • Vydávání výpisu z nadačního rejstříku
 • Vydávání výpisu z rejstříku ústavů
 • Vydávání výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Vydávání výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností.
 • Vydávání výpisu z Insolvenčního rejstříku
 • Vydávání výpisu z Rejstříku trestů
 • Vydávání výpisu z Živnostenského rejstříku
 • Konverze listin z elektronické podoby do podoby listinné.
 • Konverze listin z listinné podoby do podoby elektronické.

Pozůstalostní řízení

Notář jako soudní komisař provádí úkony nutné k vyřízení pozůstalosti. Pro pozůstalostní řízení si není možné z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soudního rozhodování notáře vybrat. Notáře v pozůstalostním řízení vždy přiděluje soud, a to na základě předem stanoveného rozvrhu. Ve všech ostatních notářských službách si můžete notáře zvolit podle vlastního uvážení.


Dokumenty ke stažení

Notářský tarif (.pdf)
Plná moc pro pozůstalostní řízení (.pdf)